Free songs

  |  

RAZVOJ KADROVSKEGA POTENCIALA

Dinamične razmere globalnega poslovanja narekujejo partnerstvo med zaposlenimi in podjetjem. Ljudje smo se pri delu prisiljeni hitro in prožno prilagajati novim poslovnim izzivom in standardom poslovanja. V mnogih organizacijah radi poudarijo, da so zaposleni ključ do uspeha. Upravljanje intelektualnega kapitala je vzvod za napredek, za nove ideje. Skupna zmožnost celotnega kolektiva je zelo pomemben dejavnik pri uresničevanju vizije, poslanstva in strategije nekega podjetja. Pri posameznikih je pomembno spodbuditi fleksibilnost, inovacijske aktivnosti in željo po strokovnem napredku. Predvsem pa je potrebno ustvariti pogoje, v katerih bo dosegljiva visoka stopnja motiviranosti ljudi za velike dosežke, kar lahko najhitreje dosežemo z nenehnim učenjem, pooblaščanjem, timskim delom, odprtim komuniciranjem in z zaupanjem v zmožnosti zaposlenih. Temu morajo biti podrejeni tudi različni organizacijski pristopi (pooblaščanje, organiziranje poslovanja, sistemiziranje dela, plačni sistem, timsko delo, projektno delo, posodabljanje procesov…). Pri tem ne smemo zanemariti pomena psihološke pogodbe med podjetjem in zaposlenimi. To je podlaga za primeren odnos in resnično partnerstvo med delom in kapitalom. Na pohodu je sodelovalno vodenje, navdihovanje za nove ideje in zagnano doseganje načrtovanih ciljev.

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

 • analiziranje potreb po izobraževanju zaposlenih,
 • svetovanje pri  pripravi programa razvoja zaposlenih (povezano s strategijo podjetja in po segmentih: vrhnji vodje, operativni vodje, strokovnjaki, izvajalci, administracija),
 • priprava za izvajanje projektov na področju kadrovskega razvoja (izobraževanje zaposlenih, funkcionalna usposabljanja, razvoj kompetenc, nenehno
 • učenje, timsko delo, projektno delo, komuniciranje…),
 • vključevanje zaposlenih v snovanje in izvajanje kadrovskega razvoja,
 • ugotavljanje stopnje kakovosti organizacijskega delovanja z vidika zaposlenih,
 • ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih,
 • krepitev ustvarjalne in inovacijske dejavnosti v podjetju.

KADROVSKI INFORMACIJSKI SISTEM: PQM-HRD


Računalniško podprt kadrovski informacijski sistem PQM - HRD
je namenjen kadrovskim službam in vrhnjim vodjem pri ravnanju z ljudmi pri delu. Omogoča učinkovit vpogled v kadrovske podatke o izobraževanju, usposabljanju, osebnem strokovnem razvoju ter napredovanju zaposlenih pri delu. Je učinkovit pripomoček za pripravo odločitev na kadrovskem področju. Omogoča podroben vpogled v kompetence in razvojne zmožnosti zaposlenih. S specifičnimi prilagoditvami je koristen pripomoček kadrovskim službam pri obvladovanju podatkov o zaposlenih in pospeševanju kadrovskega razvoja v podjetju. Po potrebi ga je možno povezati z računalniško podprto sistemizacijo in plačnim sistemom ter sistemom pooblaščanja zaposlenih v podjetju.

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja (povezano z zaposlenimi):

 • opredeljevanje kadrovskih podatkov (podatki bivališču, prejšnjih zaposlitvah, izobrazbi itd.),
 • opredeljevanje podatkov o napredovanju na zahtevnejše delo,
 • opredeljevanje podatkov o družinskih članih,
 • opredeljevanje podatkov za osebno mapo,
 • opredeljevanje podatkov o članstvu v strokovnih in drugih organizacijah,
 • opredeljevanje podatkov o morebitni invalidnosti in drugih omejitvah za delo,
 • opredeljevanje podatkov o dopustu, izplačilih regresa za letni dopust itd.
 • opredeljevanje podatkov o dodatnih izobraževanjih,
 • opredeljevanje podatkov o potrebni varovalni opremi za delo,
 • opredeljevanje podatkov o znanju tujih jezikov,
 • opredeljevanje podatkov o funkcionalnih usposabljanjih,
 • opredeljevanje podatkov o letnih pogovorih za več let skupaj (mnenja zaposlenega o lastni vlogi v podjetju, o težavah pri delu, o največjih dosežkih, mnenje zaposlenega o ključnih motivacijskih vzvodih, o razlogih za ne-motiviranost, o delovnih ambicijah ter druga mnenja zaposlenega),
 • opredeljevanje podatkov o letnih pogovorih za več let skupaj - načrtovani ključni cilji v prihodnjem letu, doseženi ključni cilji  v preteklem letu, mnenja organizacijskega  vodje in podobno,
 • opredeljevanje primernih in dejanskih kompetenc zaposlenega.


Kadrovski informacijski sistem PQM - HRD
je možno dopolniti s specifiko posameznega podjetja. Poudarek je na načrtovanju in spremljanju strokovnega in delovnega  razvoja posameznika. Povezava z računalniško podprto sistemizacijo dela in plačnim sistemom omogoča učinkovit vpogled v pozicijo posameznega zaposlenega v podjetju (opis dela, opredeljene odgovornosti, opredeljena pooblastila, osnovna plača, napredovanja pri plači, drugi podatki o delavcu).


Kadrovski informacijski sistem PQM – HRD
je možno povezati z računalniško podprtim sistemom dodeljevanja pooblastil za vsa delovna mesta v podjetju (PQM-RESPONSOR). Pooblastila so ločena - za delovno mesto in pooblastila za posameznega zaposlenega.