Free songs

  |  

PROGRAM IZBOLJŠEVANJA KAKOVOSTI

Program izboljševanja kakovosti poslovanja je eden od možnih vzvodov za hitrejši napredek gospodarskih organizacij. Usklajevanje poslovanja z ISO in drugimi standardi na mnogih področjih prispeva k urejenosti sistemov in procedur v podjetju. Temu lahko sledi uveljavljanje 2 do 3 letnega programa IQP (programa izboljševanje kakovosti poslovanja) na podlagi evropskega modela za poslovno odličnost (EFQM – European Founation for Quality Management - Business Excellence model oziroma model PRSPO – Priznanje RS za Poslovno Odličnost).

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

 • seznanitev vodstva in tima za IQP z modelom poslovne odličnosti ter uporabo matrike RADAR, samoocenjevanje po modelu poslovne odličnosti,
 • zasnova ciljev 2 do 3 letnega programa IQP,
 • zasnova programa IQP, krepitev prednosti podjetja in preprečevanje nenormalnih problemov (uveljavljanje dodatnih možnosti) v poslovanju podjetja,
 • sodelovanje pri zasnovi in pisanju vloge za poslovno odličnost,
 • sodelovanje pri ocenjevanju vloge za poslovno odličnost,
 • svetovanje pri krepitvi konkurenčnosti podjetja na opredeljenih področjih poslovanja (HRM, organiziranost, management, optimiranje procesov in organizacijskih struktur).

DOSEGANJE VITALNOSTI

Doseganje vitalnosti je cilj vseh organizacij - majhnih, srednje velikih in velikih. Ne glede na starost obstaja precej gospodarskih organizacij, ki s primernimi poslovnimi aktivnostmi dosežejo in vzdržujejo vitalnost v poslovanju. Pravočasno reševanje normalnih problemov in preprečevanje nenormalnih problemov v poslovanju je mnogokrat povezano z (ne)pravilno diagnozo organizacijskega delovanja. Bistvena zadolžitev vodstva podjetja je torej - na podlagi ustrezne diagnoze s kratkoročnimi in srednjeročnimi aktivnostmi gospodarsko organizacijo usmeriti v fazo vitalnosti in jo v njej z dinamičnimi spremembami tudi ohranjati.

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

 • definiranje obdobja v življenjskem ciklu (celote ali posameznih delov gospodarske organizacije),
 • SWOT analiza – določanje obdobja v življenjskem ciklu,
 • izdelava predlogov in ukrepov za uvedbo izboljšav.

KREPITEV KAKOVOSTI

Krepitev kakovosti delovanja ljudi je poleg organiziranosti delovanja osrednji steber na poti k vitalnosti poslovanja. Kaj je pravzaprav kakovostno delo zaposlenih? Kdaj lahko zaposleni bistveno vplivajo na primernost in predvsem koristnost lastnega dela? Veliko odgovorov na vprašanje KAKO UČINKOVITO NAČRTOVATI IN DOSEGATI PRAVE CILJE se ponuja ob aktivnem sodelovanju ključnih ljudi v podjetju (vodje, strokovnjaki, poznavalci operativnih izvajalskih delovnih procesov).

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

 • opredeljevanje standardiziranih procedur in nestandardizirane vloge inovativnih posameznikov in skupin,
 • opredeljevanje kakovosti delovanja ljudi na različnih področjih poslovanja,
 • vpliv sistema kakovosti in sistema vodenja na kakovost delovanja ljudi – definiranje ciljev kakovosti posameznika in skupin,
 • krepitev osebnostnih lastnosti, priporočenih veščin vodij, strokovnjakov in operativnih izvajalcev pri izboljševanju osebne kakovosti,
 • (samo)motiviranje zaposlenih za kakovostno delo,
 • kakovost načrtovanja pravih poslovnih in delovnih ciljev,
 • kakovostno izvajanje pravih poslovnih in delovnih ciljev.

PRENOS DOBRE PRAKSE

Prenos dobre prakse je v začetku 21. stoletja eno od orodij sodobnega managementa, ki omogoča uveljavljanje dosežkov odličnih organizacij tudi v drugih poslovnih okoljih. Primeri dobre prakse so priložnost za podjetne in njihova prednost pred konkurenti se lahko poveča z relativno majhnimi vložki. Uveljavljanje novih upravljavskih vzorcev pa ne deluje povsod enako, zato prenos dobre prakse od zaposlenih zahteva precej lastne ustvarjalnosti in energije.

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja uveljavljanja primerov dobre prakse:

voditeljstvo,

 • ravnanje z ljudmi pri delu,
 • politika in strategija gospodarske organizacije,
 • obvladovanje informacij in znanja,
 • izboljševanje poslovnih procesov,
 • vpliv na okolje gospodarske organizacije,
 • ključni rezultati delovanja.