Free songs

  |  

IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI VODITELJSTVA

Izboljševanje kakovosti voditeljstva je eden od vzvodov izboljševanja konkurenčnosti poslovanja. Voditelji so ljudje, ki jim zaposleni sledijo – zaradi znanja, izkušenj, vpliva in predvsem zaradi dobrega zgleda in pravilnih odločitev. Voditelji so mojstri obvladovanja sprememb, komuniciranja, prilagajanja, inoviranja in predvsem podjetništva ter vodenja ljudi pri delu. V praksi gospodarskih organizacij je nujna krepitev vloge voditeljstva – predvsem na operativni ravni in v ključnih procesih.

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

 • opredeljevanje vloge vrhnjega managementa,
 • opredeljevanje vloge srednjega managementa in operativnih vodij,
 • opredeljevanje vloge vrhunskih strokovnjakov,
 • obvladovanje sprememb,
 • preurejanje poslovanja,
 • organiziranje dela in poslovanja,
 • uspešno poslovno sporazumevanje in komuniciranje,
 • ustvarjanje pogojev za učinkovito vodenje,
 • etično poslovno odločanje,
 • krepitev želenih vrednot v podjetju,
 • vodenje z zgledom,
 • vodenje skupin,
 • vodenje »problematičnih« posameznikov.

KREPITEV ŽELENE KULTURE

Krepitev želene kulture je dolgotrajen in manj viden proces širjenja vrednot, potrebnih za doseganje primernih poslovnih učinkov in dobro počutje zaposlenih pri delu. Želena kultura gospodarske organizacije temelji na njenem poslanstvu, viziji in strategiji. Skupek vrednot, nazorov, običajev, pravil vedenja, simbolov in sprejemljivih načinov ravnanja v marsičem vpliva na poslovno uspešnost organizacije….

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

 • definiranje želenih skupin vrednot zaposlenih,
 • ugotavljanje razlik med prevladujočimi in želenimi vrednotami zaposlenih (anketiranje večine zaposlenih na lokaciji gospodarske organizacije),
 • predlaganje ukrepov za izboljšanje podpore ljudi pri poslovanju,
 • predlaganje ukrepov za povečanje stopnje zadovoljstva zaposlenih,
 • izdelava predloga knjižice za zaposlene,
 • seznanitev vodij in zaposlenih z njihovo vlogo pri krepitvi partnerstva med delom in kapitalom.

DOLOČANJE IN UGOTAVLJANJE KOMPETENC

Določanje in ugotavljanje kompetenc za delo je eno pomembnejših področij ravnanja z ljudmi pri delu. Opredeljevanje idealnih (želenih) veščin za delo lahko vpliva na uspešnost in zadovoljstvo zaposlenih, hkrati pa je ena od podlag za ustvarjanje ugodne organizacijske klime v podjetju. Z uveljavljanjem primernega modela kompetenc lahko največkrat vplivamo na hitrejši strokovni razvoj zaposlenih.

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

 • povezava modela kompetenc s konkretnimi poslovnimi cilji podjetja,
 • opredelitev nabora kompetenc,
 • opredeljevanje kompetenc za ključna področja vodij, strokovnjakov, izvajalcev (delovna mesta),
 • povezovanje modela kompetenc s celotnim razvojem zmožnosti ljudi v podjetju,
 • povezovanje opredeljenih kompetenc z modelom in prakso izvajanja letnih pogovorov z zaposlenimi,
 • priprava podlag za izdelavo načrtov strokovnega razvoja zaposlenih,
 • merjenje uveljavljanja želenih kompetenc v praksi.

POSPEŠEVANJE RASTI MALIH IN SREDNJE VELIKIH ORGANIZACIJ

Pospeševanje rasti malih in srednje velikih organizacij velikokrat ni enostavna naloga ustanovitelja, ki je s svojim podjetjem čustveno in materialno povezan od ideje, nastanka do začetnih razvojnih faz rasti. Zunanji pogled največkrat odkriva množico priložnosti, ki so sicer evidentirane kot problemi, lahko pa jih imenujemo tudi razvojne priložnosti. Kombiniranje zunanjega in notranjega pogleda omogoča hitrejše reševanje normalnih problemov in preprečevanje nenormalnih problemov v delovanju organizacije.

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

 • diagnosticiranje delovanja podjetja (anketiranje in pogovor z vodstvom, strokovnjaki in izvajalci),
 • opredeljevanje razvojnih priložnosti na ključnih področjih poslovanja (izdelki, kupci, konkurenti, prodaja, proizvodnja, delovna sredstva, nabava, zaposleni, organiziranost, razvoj, vodenje, finančni nadzor, postopki),
 • predpripravo podjetja pred uvajanjem uradnega certificiranja po standardu ISO 9000:2000,
 • opredeljevanje ključnih ukrepov ob prehodu v naslednje obdobje.