Free songs

  |  

SPLOŠNO O PLAČNEM SISTEMU

Dinamične gospodarske razmere narekujejo posodobitve v organiziranosti poslovanja, v sistemizaciji delovnih mest in v mnogih primerih tudi posodobitve v plačnem sistemu. Urejena sistemizacija dela in primeren plačni sistem pomembno vplivata na uspešnost poslovanja, dobro počutje ljudi pri delu in na njihovo delovno učinkovitost. Vemo, da podjetje s primernim plačnim sistemov okrepi učinkovitost in uspešnost delovanja zaposlenih, kar ob vzpostavitvi ciljnega vodenja in zagnanega izvajanja pozitivno vpliva na poslovno uspešnost.

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

 • opredeljevanje pojma "plačni sistem" (dileme in odgovori),
 • opredeljevanje pojma "plačna politika" (dileme in odgovori),
 • urejanje plač v podjetjih z vidika delodajalcev in zaposlenih,
 • opredeljevanje ciljev, ki jih mora podpirati plačni sistem,
 • izdelava različnih metodoloških izhodišč za pripravo plačnega sistema,
 • nagrajevanje uspešnosti posameznikov in skupin,
 • izdelava pogodbe o zaposlitvi (poglavje o plači),
 • sodelovanje s svetom delavcev in sindikati pri posodabljanju plačnega sistema podjetja,
 • opredeljevanje vpliva posodobitev plačnega sistema na delovno učinkovitost in uspešnost,
 • izdelava podjetniške kolektivne pogodbe.

VREDNOTENJE DELA

Vrednotenje dela je, skladno z Zakonom o delovnih razmerjih, ena od začetnih faz izdelave posodobljenega plačnega sistema. Na podlagi pregledne sistemizacije dela z ustrezno metodo (prilagojeno potrebam podjetja) ugotovimo zahteve za opravljanje dela in odgovornosti na delovnem mestu. To je podlaga za izdelavo sistema vrednotenja dela, ki ga izvedemo za vsa delovna mesta, obravnavana po kolektivnih pogodbah.

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

 • opredeljevanje zahtev za usposobljenost izvajalca dela (znanje, veščine, izkušnje),
 • opredeljevanje odgovornosti pri delu (odgovornost za vodenje in strokovni razvoj zaposlenih, za doseganje ciljev, za prihodke, za obvladovanje stroškov, za kakovost procesov in izdelkov, za razvoj novih izdelkov oz. storitev, odgovornost s področja varovanja zdravja ljudi pri delu, odgovornost za vpliv na tržni položaj in vpliv na poslovanje),
 • opredeljevanje naporov, ki jih predvidevamo pri delu,
 • opredeljevanje neugodnih vplivov okolja pri delu (skladno z oceno tveganja oziroma izjavo o varnosti zaposlenih pri delu),
 • neodvisno izvajanje vrednotenja dela na podlagi predhodno izdelane in prilagojene metode,
 • usklajevanje rezultatov vrednotenja dela (delodajalec, svet delavcev, sindikat).

NAGRAJEVANJE USPEŠNOSTI PRI DELU

Nagrajevanje uspešnosti pri delu je pomembnejši del plačnega sistema, ki se v večjem obsegu kot nekoč uveljavlja tudi v slovenskih organizacijah. Gre za uspešnost poslovanja celotne organizacije, uspešnost delovanja organizacijskih enot in uspešnost pri doseganju ciljev posameznika ter določanje drugih vrst materialnih spodbud zaposlenih pri delu.

Svetovanje je v sodelovanju s predstavniki podjetja usmerjeno na naslednja področja:

 • horizontalno napredovanje zaposlenih na delovnem mestu (kriteriji, model, povezave s poslovnim načrtom),
 • vertikalno napredovanje zaposlenih na zahtevnejše delovno mesto (kriteriji, model, povezave s poslovnim načrtom),
 • izdelava obrazcev - izpolnjevanje pogojev za napredovanja na delovnem mestu,
 • opredelitev možne dinamike napredovanja zaposlenih,
 • opredelitev kriterijev za ugotavljanje osebne uspešnosti pri delu,
 • izdelava obrazcev za ugotavljanje osebne uspešnosti pri delu,
 • opredelitev kriterijev za ugotavljanje uspešnosti skupin pri delu,
 • izdelava obrazcev za ugotavljanje uspešnosti skupin,
 • opredelitev kriterijev za ugotavljanje poslovne uspešnosti,
 • izdelava obrazcev za ugotavljanje poslovne uspešnosti.

IZDELAVA TARIFNEGA DELA PODJETNIŠKE KOLEKTIVNE POGODBE

Izdelava tarifnega dela podjetniške kolektivne pogodbe predstavlja realizacijo

plačnega sistema, ki naj bi bil plod uravnoteženega partnerstva med delom in kapitalom. Plače sodijo med "zunanje denarne pobude", ki vplivajo na (samo)motiviranje ljudi pri delu. Ob tem ne smemo prezreti na zelo pomemben vpliv notranjih spodbud, ki vplivajo na delovno motivacijo zaposlenega (naloga, vloga, poslanstvo, pripadnost). Z urejenim plačnim sistemom lahko vodstvo podjetja in predstavniki zaposlenih aktivno vplivajo na izboljšanje vzdušja v organizaciji in na zagnano doseganje najzahtevnejših poslovnih ciljev.

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

 • opredelitev širšega modela partnerstva med delom in kapitalom,
 • opredelitev principov filozofije "WIN-WIN",
 • analiza pridobljenih pravic in izgubljenih pravic,
 • opredelitev dodatnih dolžnosti in dodatnih pravic,
 • opredeljevanje formalnih in neformalnih spodbud,
 • opredeljevanje politike konkretnega izpolnjevanja pravic in dolžnosti delodajalca in zaposlenih,
 • zasnova določil tarifnega dela podjetniške kolektivne pogodbe,
 • izdelava pravilnika o napredovanju zaposlenih,
 • nagrajevanje uspešnosti za projektno delo,
 • opredeljevanje plačne politike in vloge vodij,
 • operativno izvajanje materialnega spodbujanja zaposlenih za nadpovprečne delovne učinke.

IZDELAVA ANALIZ IN PRIMERJAV PLAČ

Izdelovanje analiz in primerjav plač predstavlja dodatno možnost prognoziranja plačne politike podjetja. Partnerstvo med delom in kapitalom zahteva primerjave s konkurenčnim poslovnim okoljem tudi na področju plač. Analize in primerjave plač v lokalnem in širšem regijskem prostoru pripomorejo k primernim poslovnim odločitvam pri uravnovešanju plač s poslovnimi rezultati podjetja.

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

 • opredelitev primerljivih podjetij za analiziranje primerjave in analize plač (šifrirane primerjave brez nazivov podjetij),
 • opredelitev primerljivih delovnih mest,
 • opredelitev nabora podatkov za izvedbo primerjav,
 • opredelitev obrazca podatkov za izvedbo primerjav,
 • analiziranje rezultatov primerjav ob upoštevanju lokalnega in širšega regijskega stanja,
 • prognoziranje plačne politike na podlagi ugotovitev iz analize in primerjave plač.