Free songs

  |  

PREUREJANJE DELOVNIH IN POSLOVNIH PROCESOV

Preurejanje delovnih in poslovnih procesov je velik podjetniški izziv. Dinamično prilagajanje poslovnemu okolju zahteva optimiranje temeljnih in podpornih poslovnih procesov, delovnih postopkov, opuščanje nekoristnega dela in usmerjanje energije zaposlenih v koristno delo.

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

 • diagnosticiranje delovanja gospodarske organizacije na različnih področjih (kakovost, organiziranost, stil vodenja, timsko in projektno delo, vloga zaposlenih, informiranost in komuniciranje, pooblaščanje in nadomeščanje, nadrejenost – podrejenost)
 • definiranje ključnih temeljnih in ključnih podpornih procesov,
 • opredeljevanje ključnih nalog delovnega mesta oziroma delovnega področja,
 • opredeljevanje vloge procesnih skrbnikov,
 • opredeljevanje zadolžitev, pooblastil in odgovornosti izvajalcev delnih procesov,
 • izgradnja organizacijskih povezav med obstoječo in prenovljeno procesno organiziranostjo.

IZGRADNJA PROCESNIH TIMOV

Izgradnja procesnih timov zelo okrepi prilagodljivost gospodarske organizacije na spremembe. Procesni timi predstavljajo vzvod za uvajanje samokontrole in samoregulacije v delovnih in poslovnih procesih. Namesto krepitve hierarhije nadrejenosti je smiselno krepiti hierarhijo zaporedja, ki zelo vpliva na drugačno opredeljevanje poslovnih ciljev gospodarske organizacije in delovnih ciljev zaposlenih.

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

 • strukturiranje procesnih timov,
 • izgradnja matrične organizacijske strukture,
 • strukturiranje procesnih ciljev in zadolžitev.

PRENAVLJANJE POSLOVNIH IN DELOVNIH PROCESOV

Prenavljanje poslovnih in delovnih procesov predstavlja vzvod za doseganje potrebnih organizacijskih sprememb. Po dolgoletni »vladavini« hierarhičnih organizacijskih piramid prihajajo v ospredje procesi in vrednote, ki krepijo samostojnost in inovativnost zaposlenih. Ljudem, ki delovne procese najbolje obvladajo, je potrebno dati priložnost za ustvarjalno prilagajanje novim razmeram.

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

 • opredeljevanje poslanstva poslovnega in delovnega procesa,
 • definiranje ključnih nalog poslovanja gospodarske organizacije,
 • definiranje (ne)koristnih delovnih zadolžitev,
 • definiranje (ne)koristnih organizacijskih povezav,
 • opredeljevanje dodatnih funkcionalnih znanj za delo,
 • opredeljevanje veščin, potrebnih za delo.

KOORDINIRANJE POSLOVNIH PROCESOV

Koordiniranje poslovnih procesov si razlagamo različno - kot sistem koordinacij, kot zadolžitev vodij, kot aktivnost izvajalcev… Tovrstno koordiniranje pomembno vpliva na usklajenost delovanja zaposlenih pri načrtovanju ciljev, izvajanju delovnih procesov in dinamičnem prilagajanju spremembam v poslovnem okolju podjetja.

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

 • delovanje sistema koordinacij v gospodarski organizaciji,
 • opredeljevanje povezav z vsemi udeleženci v poslovanju,
 • opredeljevanje zadolžitev vodij pri koordiniranju aktivnosti znotraj gospodarske organizacije in navzven,
 • opredeljevanje zadolžitev pri koordiniranju projektnega dela, pri koordiniranju inovacijske dejavnosti in drugih oblik timskega dela.

RADIALNA SHEMA POVEZAV®

Radialna shema povezav® je organizacijski model, ki omogoča vzporedno delovanje klasične funkcijske organiziranosti in delovanje timske ter projektne organiziranosti. Model je bil razvit za potrebe slovenskih organizacij na prehodu v dinamično tržno gospodarstvo.

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

 • posodobitve obstoječe funkcijske organizacijske zgradbe,
 • vzpostavitev delovanja interdisciplinarnih medfunkcijskih strokovnih timov,
 • vzpostavitev projektnega dela,
 • opredelitev organizacijskih povezav med funkcijami, timi in projekti.

USKLAJEVANJE VLOGE PROCESNIH IN FUNKCIJSKIH VODIJ

Usklajevanje vloge procesnih in funkcijskih vodij je eno pomembnejših področij urejanja organiziranosti podjetja. Dolgoletni vzorec vodenja v »hierarhičnih piramidah« je v mnogih podjetjih otežil prehod na bolj fleksibilne oblike delovanja – predvsem operativni vodje večinoma niso primerno usposobljeni za vodenje ljudi in hitro sledenje spremembam. Uskladitev želene vloge procesnih in funkcijskih vodij posredno prispeva k urejenemu pooblaščanju zaposlenih pri delu.

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

 • opredelitev vloge procesnih vodij (ključni vodje),
 • opredelitev vloge funkcijskih vodij (vrhnji, srednji in operativni vodje),
 • razmejitev zadolžitev in pooblastil procesnih in funkcijskih vodij,
 • opredelitev modela delegiranja in decentraliziranja zadolžitev.