Free songs

  |  

SISTEMIZIRANJE DELA

Sistemiziranje dela ni samo formalna zahteva Zakona o delovnih razmerjih, povezana z zaposlovanjem delavcev in sklepanjem pogodb o zaposlitvi, gre tudi za povezavo mikroorganiziranosti dela z ljudmi in njihovimi delovnimi zadolžitvami. Primerna sistemizacija dela vpliva na preglednost potrebnih znanj, veščin in psihofizičnih zmožnosti za delo in je tudi podlaga za opredelitev odgovornosti ter pooblastil pri delu. Vpliva na večjo produktivnost zaposlenih pri delu in je v povezavi s ciljnim vodenjem eden od vzvodov za ohranjanje konkurenčne prednosti podjetja. Poleg tega je pomembna podlaga za korektno vrednotenje delovnih mest  in baza podatkov o delu - tako v majhnih, srednje velikih kot največjih organizacijah.

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

 • definiranje vloge sistemizacije dela,
 • opredeljevanje organizacijskih podlag za snovanje pregledne sistemizacije delovnih mest,
 • vpliv različnih konceptov organiziranosti na sistemizacijo dela,
 • opredeljevanje sistemizacije v dinamičnem poslovnem okolju,
 • izdelava metodoloških izhodišč in šifrantov za pripravo sistemizacije dela,
 • prilagajanje sistemizacije različnim razvojnim obdobjem podjetja,
 • členitev nalog, popisovanje vsebine dela,
 • izdelovanje opisov dela (računalniška podpora preide v uporabo naročniku),
 • enotno opredeljevanje podatkov in opredeljevanje njihovega pomena za snovanje plačnega sistema,
 • pregled praktičnih primerov dobre prakse,
 • opredeljevanje sistemizacije dela kot podlage za pooblaščanje zaposlenih, kadrovski razvoj, izvajanje letnih pogovorov z zaposlenimi, določanje organizacijske vloge zaposlenih in sklepanje pogodb o zaposlitvi.

POOBLAŠČANJE ZAPOSLENIH

Pooblaščanje zaposlenih je v urejeni delitvi dela vzvod za določanje in spremljanje izvajanja delovnih ciljev. V matriki zadolžitev, izdelani za celotno podjetje, so razvidne ključne zadolžitve vseh zaposlenih z dveh vidikov - z vidika zadolžitev delovnega mesta in z vidika zadolžitev posameznika. Hkrati z opredelitvijo pooblastil ločimo tista, ki so posledica zahtev dela in tista, ki jih pripisujemo bolj učinkovitim in uspešnim posameznikom.

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

 • opredeljevanje modela zadolžitev in pooblastil za celotno organizacijo,
 • definiranje zadolžitev in pooblastil za posamezna delovna mesta,
 • definiranje zadolžitev in pooblastil za posamezne izvajalce,
 • povezovanje modela zadolžitev in pooblastil z napredovanjem zaposlenih (horizontalno, vertikalno).